Šeimai

2021 Spalio 4 - Birželio 30 d.
Akcija vyksta: Visos prekybos vietos nuo 2021 10 04 iki 2022 06 30

SVEIKOS DANTENOS - STIPRŪS DANTYS

Garantuojame, kad būsite patenkinti, arba gražinsime dvigubą pinigų sumą.

SVEIKOS DANTENOS - STIPRŪS DANTYS
Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.       „Oral-B“ Akcija, vykstanti nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163 (toliau – Organizatorius), „SANITEX“, UAB užsakymu, įmonės kodas: 110443493, adresas: Raudondvario pl. 131, LT-47191, Kaunas (toliau – Užsakovas).

2.       Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

 

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

3.       Akcija prasideda 2021 m. spalio 4 d. 00.01 val., baigiasi – 2022 m. birželio 30 d. 23.59 val.

4.       Pateikti paraišką pinigų gražinimui galima  iki 2022 m. liepos 31 d. 23.59 val., tačiau Akcijos prekė turi būti įsigyta 3 punkte nurodytame laikotarpyje.

5.       Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

6.       Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Oral-B“ dantų pastą.

7.       Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr. Taisyklių pabaigoje).

8.       Akcija nuo Akcijos pradžios iki pabaigos gali pasinaudoti pirmieji 100 Akcijos dalyvių.

9.       Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

10.    Užsakovo sprendimu Akcija gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

 

AKCIJOS DALYVIAI

11.    Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kurie nėra patenkinti Akcijoje dalyvaujančių prekių sąraše esančios prekės kokybe.

12.    Akcijoje gali dalyvauti visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir turintys savo asmeninę banko sąskaitą.

13.    Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.

14.    Tas pats Akcijos dalyvis Akcijoje gali dalyvauti tik vieną kartą.

15.    Akcijoje negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir jai priklausančių įmonių bei UAB „Multiplex“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai)

 

PINIGŲ GRĄŽINIMAS

16. Akcijoje dalyvaujančių prekių pirkėjams, kurie yra nepatenkinti Akcijoje dalyvaujančios prekės kokybe, grąžinama pinigų suma siekia 200 proc. įsigytos Akcijoje dalyvaujančios prekės vertės. Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Akcijos dalyvio asmeninę banko sąskaitą.

17.    Akcijos organizatorius įsipareigoja padengti prekės grąžinimo išlaidas ir, naudojantis „Venipak“ kurjerių paslaugomis, pristatyti jam dvi pirkimo-pardavimo akto kopijas ir tuščią voką, pasiimti Akcijos dalyvio norimą grąžinti prekę iš Akcijos dalyvio nurodyto adreso.

18.    Taisyklių 16 punkte numatyta teise gali pasinaudoti pirmieji 100 Akcijos dalyvių nuo Akcijos pradžios iki pabaigos, informuodami apie tai Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu ir laikydamiesi Taisyklių 19 punkte aprašytų sąlygų.

19.    Akcijos Dalyvis, norėdamas grąžinti Akcijoje dalyvaujančią prekę Taisyklėse nurodytais atvejais, turi: 

19.1.       Išsaugoti prekę originalioje tbelėje ir nesunaudoti daugiau nei 50 proc. dantų pastos.

19.2.       Kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu ir pateikti pirkimo kvito kopiją bei savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamos vietos adresas, asmeninės banko sąskaitos numerį, telefono numerį).

19.3.       Pasirašyti Akcijos Dalyvio adresu per kurjerį pristatytą pirkimo-pardavimo aktą ir vieną jo egzempliorių nedelsiant grąžinti kurjeriui kartu su Akcijoje dalyvaujančia preke.

20.    Akcijos Organizatorius, sulaukęs Akcijos Dalyvio laiško ir kreipimosi 19.2 punkte nurodytais duomenimis, atsiunčia prekės pirkimo-pardavimo aktą ir voką, Akcijoje dalyvaujančioms prekėms grąžinti.

21.    Akcijos dalyvis privalo pasirašyti iš Akcijos Organizatoriaus gautą prekės grąžinimo aktą ir vieną jo egzempliorių nedelsiant grąžinti kurjeriui kartu su Akcijoje dalyvaujančia preke.

22.    Organizatorius turi teisę nepriimti Akcijos dalyvio grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

23.    Taisyklių punkte numatyta teise pirmieji 100 Akcijos dalyvių gali pasinaudoti nuo Akcijos pradžios iki pabaigos, informuodami apie tai Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu.

24.    Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis Taisyklėse numatyta teise, Akcijos dalyvio duomenys pateikti teisingai, Akcijos dalyviui grąžinami 200 proc. Akcijoje dalyvaujančios prekės vertės į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą per 20 darbo dienų, nuo prekės grąžinimo dienos Organizatoriui.

25.    Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

26.    Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo (Dalyvis) pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles.

27.    Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

28.    Dalyvaudami Akcijoje, Dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais.

28.1.       Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, Dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys pinigų grąžinimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

28.2.       Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija: „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163, įmonės UAB „SANITEX“ užsakymu, įmonės kodas: 110443493, adresas: Raudondvario pl. 110443493, adresas: Raudondvario pl. 131, LT-47191, Kaunas (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.

29.    Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, banko sąskaitos numeris, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. 

30.    Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.

31.    Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimai@mpagency.eu.

31.1.       Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje.

31.2.       Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.


1 priedas

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

B pasta ProExp Gum&Enamel Extra Fresh (Super odświeżenie)  75ML

8001090786494

OB pasta ProExp Gum&Enamel Gentle Whitning (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090786654

OB pasta ProExp Gum&Enamel Original (Oryginalna) 75ML

8001090787019

OB pasta ProHel Gum&Enamel ExtFre (Super odświeżenie) 75ML

8001090794413

OB pasta ProHel Gum&Enamel Orig  (Oryginalna) 75ML

8001090794673

OB pasta ProHel Gum&Enamel GenWh (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090803016

OB PROF GUM PRO-PUR GENTLE WHT 75ML CE

8001841182513

OB PROF GUM PRO-PURIF DEEP CLEAN 75ML CE

8001841182476

OB PROF GUM PRO-PUR EXTRA FRESH 75ML CE

8001841182551

OB GUM PURIFY EXTRA FRESH 75ML

8001841182674

OB GUM PURIFY GENTLE WHITENING 75ML CE

8001841182636

OB GUM PURIFY DEEP CLEAN 75ML

8001841182599

Dantų pasta ORAL B Pure Active Fresh 75 ml

8006540113462      

Dantų pasta ORAL B Pure Active Essential 75ml                                      

8006540113509